… BEÏNVLOEDING VAN HANDEL TUSSEN LIDSTATEN

De handel tussen de lidstaten wordt beïnvloed indien door de steun:

  • de export naar andere lidstaten voor de begunstigde onderneming(en) makkelijker wordt, [HvJ EG 17 september1980 (Philip Morris) zaak 730/79, ro 11] of
  • de export naar Nederland voor ondernemingen uit andere lidstaten moeilijker wordt. [HvJ EG 24 juli 2003 (Altmark) zaak C-280/00, ro 78]

Beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten hoeft slechts aannemelijk te zijn:

  • er is in beginsel géén ondergrens [HvJ EG 24 juli 2003 (Altmark) zaak C-280/00, ro 81]
  • de handel tussen de lidstaten hoeft niet merkbaar te worden beïnvloed [HvJ EG 29 april 2004 (Italië – Commissie) zaak C-298/00, ro 49]
  • de Europese Commissie hoeft de (potentiële) beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten niet te bewijzen [GEA 15 juni 2005 (Regione autonoma della Sardegna) zaak T-171/02 ro 85]
  • Het bestaan van een effect op het handelsverkeer binnen de Unie mag echter niet louter op een veronderstelling berusten, noch zonder meer worden aangenomen. Op basis van de voorzienbare gevolgen van de maatregel moet worden vastgesteld waarom de maatregel de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen en hij het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. [Gerecht 6 juli 1996 (AITEC) gevoegde zaken T-447/93, T-448/93 en T-449/93, ro 141 en Commissie EU 29 april 2015 (Haven Lauwersoog) randnr. 23]

Hoewel er volgens het Hof van Justitie ten aanzien van de beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten geen ondergrens is, is deze ondergrens er feitelijk wel. Er kan namelijk sprake zijn van een bagatel [LINK NAAR FICHE OVER ‘BAGATEL’ INVOEGEN].

Lokaal karakter

Indien voor louter lokale initiatieven overheidssteun wordt gegeven, is de kans aanwezig dat deze steun geen gevolgen heeft voor de handel tussen de lidstaten. In die situatie zijn de staatssteunregels niet van toepassing. Teneinde vast te stellen of er sprake is van een lokaal initiatief onderzoekt de Commissie:

  • of de begunstigde onderneming goederen of diensten levert in een beperkt gebied binnen een lidstaat en het   onwaarschijnlijk is dat klanten uit andere lidstaten worden aangetrokken, en
  • of het met een “voldoende mate van waarschijnlijkheid” niet te verwachten is dat de maatregel een “meer dan marginaal effect” zal hebben op de voorwaarden voor grensoverschrijdende investeringen of vestiging.

Voorbeelden van lokale initiatieven zonder interstatelijk effect:

Bovenstaande lijst is niet uitputtend!

Verder lezen: