VOORTDURENDE CONTROLE VAN BESTAANDE STEUN

Op grond van artikel 108 lid 1 VWEU onderwerpt de Europese Commissie samen met de lidstaten de in die staten bestaande steunregelingen [LINK NAAR FICHE OVER ‘BESTAANDE STEUN’] aan een voortdurend onderzoek. De Commissie stelt daarbij de dienstige maatregelen voor, welke de geleidelijke ontwikkeling of de werking van de interne markt vereist.

Indien de Europese Commissie van mening is dat een steunregeling niet of niet langer verenigbaar is met de interne markt, doet zij een voorstel voor dienstige maatregelen. Met name kan de Europese Commissie voorstellen:

  1. de betrokken steunregeling inhoudelijk te wijzigen, of
  2. procedurele vereisten in te voeren, of
  3. de steunregeling af te schaffen.

Alvorens dienstige maatregelen voor te stellen, wordt de betrokken lidstaat in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken. [Artikel 22-23 Verordening 2015/1589]

Als de lidstaat de voorgestelde dienstige maatregelen niet aanvaardt en de Europese Commissie van mening is dat een steunregeling niet of niet langer verenigbaar is met de interne markt, moet de Europese Commissie de voorbereidende procedure starten. [Artikel 23 lid 4 Verordening 2015/1589] 

Voorbeelden uit de Nederlandse praktijk:

  • De Europese Commissie heeft de Nederlandse vrijstelling van vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven uit hoofde van artikel 2, lid 1, onder g), en artikel 2, leden 3 en 7, Vpb aangemerkt als bestaande steun. Omdat deze steun volgens de Europese Commissie onverenigbaar is met de interne markt, heeft de Europese Commissie dienstige maatregelen voorgesteld. [Commissie EU 2 mei 2013 (Vrijstelling van vennootschapsbelasting voor Nederlandse Overheidsbedrijven) in staatssteunzaak SA.25338, randnrs. 85-87]
  • Bij brief van 4 juli 2005 heeft de Europese Commissie de Nederlandse autoriteiten meegedeeld dat zij zich op het standpunt stelde dat de algemene steunregeling voor woningcorporaties als bestaande steun kwalificeerde en aangaf dat zij twijfels had over de verenigbaarheid daarvan met de interne markt. De Europese Commissie en de Nederlandse autoriteiten hebben de steunregeling in overeenstemming met het VWEU gebracht. De naar aanleiding hiervoor door de Europese Commissie voorgestelde dienstige maatregelen heeft Nederland uiteindelijk geaccepteerd. Deze maatregelen heeft de Europese Commissie vervolgens verbindend verklaard. [Commissie EU 15 december 2009 (Nederlandse Woco’s) in staatssteunzaak E 2/2005 (in het staatssteunregister te raadplegen via SA.14175), randnr. 37] Het besluit van de Europese Commissie is nog niet definitief. Het Hof van Justitie heeft de zaak terugverwezen naar het Gerecht. [HvJ EU 15 maart 2017 (Stichting Woonlinie ea) in zaak C‑414/15, ro 37-38]