ONRECHTMATIGE STEUN

Onrechtmatige steun is nieuwe steun die in strijd met de stand still verplichting tot uitvoering wordt gebracht. [Artikel 1 sub f Verordening 2015/1589]

Als onrechtmatige steun wordt aangemerkt (i) een nieuwe maatregel (dus ook wijzigingen van een bestaande steunmaatregel), (ii) die voldoet aan alle criteria van artikel 107 lid 1 VWEU, (iii) die aanmeldingsplichtig is en (iv) die is uitgevoerd:

  1. zonder volledige melding bij de Europese Commissie, of
  2. na melding bij de Europese Commissie, maar voordat de Europese Commissie de steunmaatregel heeft goedgekeurd.

Het feit dat een maatregel als onrechtmatige steun moet worden gekwalificeerd betekent niet dat de steun dus moet worden teruggevorderd. De Europese Commissie is namelijk verplicht te onderzoeken of de betreffende maatregel verenigbaar is met de interne markt. [HvJ EG 14 februari 1990 (Boussac) zaak C-301/87, ro 22] Voor de beoordeling van onrechtmatige steun geldt een aparte procedure [LINK NAAR FICHE ‘ONDERZOEK NAAR ONRECHTMATIGE STEUN’].

Voorbeelden:

Elke belanghebbende kan een klacht indienen om de Europese Commissie op de hoogte te stellen van mogelijk onrechtmatige steun. [Artikel 24 lid 2 Verordening 2015/1589] Voor het indienen van klachten moet gebruik worden gemaakt van een daartoe voorgeschreven formulier. [Artikel 33 sub d Verordening 2015/1589]

Verder lezen: