… ONDERNEMING

Het in artikel 107 lid 1 VWEU vervatte verbod op staatssteun is alleen van toepassing voor zover de begunstigden ondernemingen zijn. Een onderneming is elke entiteit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. [HvJ EG 23 april 1991 (Höfner en Elser) zaak C-41/90 ro 21]

Een economische activiteit bestaat uit het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt. [HvJ EG 10 januari 2006 (Cassa di Risparmio Firenze) zaak C-222/04 ro 108]

Het ontbreken van een winstoogmerk ontneemt aan een uitgeoefende activiteit niet het economische karakter.  [HvJ EG 16 november 1995 (FFSA) zaak C-244/94, ro 21) Een entiteit zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefent is dus een onderneming in de zin van staatssteunregels.

Rechtspersoonlijkheid speelt géén rol bij de vraag of een entiteit een onderneming is of niet. Een B.V. of een N.V. is dus niet noodzakelijkerwijs een  onderneming. [HvJ EG 18 maart 1997 (Porto di Genova) zaak C-343/95, ro 17 en 25]

Een entiteit kan met betrekking tot de ene activiteit een onderneming zijn in de zin van de staatssteunregels en met betrekking tot een andere activiteit niet. Het ondernemingsbegrip is dus functioneel van aard. [HvJ EG 16 juni 1987 (Commissie – Italië) zaak 118/85, ro 7 en 8]

Overheid als onderneming

Uit het voorgaande volgt dat ook een overheidsinstantie met betrekking tot een bepaalde activiteit kan kwalificeren als onderneming. Zo kan bijvoorbeeld een door een gemeente geëxploiteerd museum een economische activiteit zijn [Commissie EU 6 november 2013 (Archeological Museum Messara) in staatssteunzaak SA.36581, randnr. 42].

Verder lezen: