MISBRUIK VAN STEUN

Van misbruik van steun is volgens artikel 1 sub g Verordening 2015/1589 sprake als de steun door de begunstigde wordt gebruikt in strijd met de door de Europese Commissie gegeven beschikking. Het gaat dus om staatssteun die door de Europese Commissie, al dan niet onder voorwaarden, verenigbaar is geacht met de interne markt. Het misbruik bestaat daaruit dat in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden of uitgangspunten waaronder de Europese Commissie de steunmaatregel verenigbaar met de interne markt heeft geacht. Overigens  kan steun slechts worden geacht te zijn misbruikt als deze praktijk aan de begunstigde van de steun kan worden toegeschreven. [GEA 11 mei 2005 (Saxonia Edelmetalle GmbH) in de gevoegde zaken T-111/01 en T-133/01, ro 96]

Indien bijvoorbeeld door de Europese Commissie met de interne markt verenigbaar verklaarde investeringssteun door de begunstigde wordt gebruikt om exploitatiekosten te financieren, levert dit gebruik misbruik van steun op. [Commissie EU 11 november 1998 (ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH) in staatssteunzaak C(1998) 3556]

In geval van misbruik van steun kan de Europese Commissie:

  • een eerste onderzoek starten; of
  • rechtstreeks beroep instellen bij het Hof van Justitie.

[Artikelen 20 en 28 Verordening 2015/1589 en artikel 108 lid 2 VWEU]

Verder is de Europese Commissie bevoegd:

  • de beschikking waarmee in strijd wordt gehandeld te herroepen, en
  • om voorlopige maatregelen te treffen en de lidstaat te gelasten de steun:
    • op te schorten
    • voorlopig terug te vorderen

[Artikel 20 Verordening 2015/1589]

Voorbeelden:

  • Dividenduitkeringen gedaan door Portugese Bank Caixa Geral de Depósitos werden door de Europese Commissie aangemerkt als misbruik van steun, want in strijd met de voorwaarden van de verleende herstructureringssteun. [Commissie EU 24 juli 2013 (Caixa Geral de Depósitos) in staatssteunzaak SA.35062, randnrs. 80-83]
  • Het niet terugbetalen van een door Italië als herstructureringssteun aan Sandretto Indusrie S.r.l. verstrekte lening, werd door de Europese Commissie aangemerkt als misbruik van steun. Italië werd opgedragen het openstaande bedrag alsnog vermeerderd met rente te innen. [Commissie EU 30 augustus 2009 (Sandretto) in staatssteunzaak C 19/2008, randnrs. 27-32]