MELDING BIJ DE EUROPESE COMMISSIE

De eerste zin van artikel 108 lid 3 VWEU schrijft voor dat een lidstaat voorgenomen nieuwe steunmaatregelen bij de Europese Commissie moet melden. Voor de Europese Commissie is de lidstaat Nederland het aanspreekpunt. Vanuit Europees perspectief is het dus de lidstaat die de melding doet.

In Nederland kunnen decentrale overheden een steunmaatregel niet zelf melden:

  • provincies en gemeenten melden via Coördinatiepunt staatssteun van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties;
  • waterschappen melden via het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
  • afwijking als er meerdere ministeries bij de steunmaatregel betrokken zijn.

[Interdepartementale afspraken inzake staatssteun, Stcr 2006/35]

De melding wordt geregeld in Verordening 794/2004. In de bijlagen bij deze verordening staan de meldingsformulieren voor de verschillende meldingsprocedures. Sinds 1 juli 2008 kan de melding overigens uitsluitend worden gedaan via het online-meldsysteem “State Aid Notification Interactive” (SANI). Hoewel melding uitsluitend via SANI kan geschieden, heeft de Europese Commissie voor de verschillende steunmaatregelen formulieren op haar website beschikbaar gesteld.

Decentrale overheden moeten toegangsrechten voor SANI aanvragen via het Coördinatiepunt Staatssteun. SANI kent de navolgende gebruikerstypes:

  • read-only user: kan dossiers lezen;
  • restricted user: kan dossiers opstellen en wijzigen;
  • user: kan dossiers opstellen, wijzigen en finaliseren;
  • signatory: kan dossiers opstellen, wijzigen, finaliseren en ondertekenen.

Hoewel decentrale overheden toegangsrechten voor SANI moeten aanvragen, kunnen zij er wel voor zorgen dat externe deskundigen gemachtigd worden om een aanvraag voor hen te verzorgen.

Rechtszekerheidsmelding

Ook als een maatregel niet kwalificeert als staatssteun, kan de maatregel bij de Europese Commissie worden gemeld. Het kan voor een lidstaat belangrijk zijn om zekerheid te krijgen dat een maatregel inderdaad geen staatssteun vormt, bijvoorbeeld om maatregel politiek gevoelig ligt of er een rechtszaak dreigt. Daarom kan een rechtszekerheidsmelding worden gedaan. [Commissie EG 6 april 2005 (Omniworld) staatssteunzaak N 555/2004, § 2]

Verder lezen: