GROEPSVRIJSTELLING

Een maatregel die aan alle criteria van artikel 107 lid 1 VWEU voldoet, is staatssteun. Indien deze steunmaatregel niet voldoet aan een van de de-minimis verordeningen, moet de steunmaatregel bij de Europese Commissie worden gemeld, tenzij voldaan wordt aan de voorwaarden van een groepsvrijstelling. Door de groepsvrijstelling worden bepaalde steunmaatregels groepsgewijs verenigbaar met de interne markt verklaard. Dit betekent vervolgens dat melding bij de Europese Commissie niet meer nodig is. Wel dient bedacht te worden dat een groepsvrijstelling ook procedurele voorschriften bevat zoals verwijzing naar de groepsvrijstelling in de steunmaatregel, publicatie in het Publicatieblad van de EU en mededeling aan de Europese Commissie.

 • Verordening 651/2014 de algemene groepsvrijstelling waarbij bepaalde categorieën steun met de interne markt verenigbaar zijn verklaard. [Verordening 2017/1084 is nog niet in de geconsolideerde versie verwerkt!]Per steuncategorie zijn het maximale steunbedrag en maximale steunintensiteiten bepaald. Voor kleine en middelgrote onderneming is de maximale steunintensiteit vaak hoger dan voor grote ondernemingen. Bijlage I bij Vo 651/2014 bevat criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald of een onderneming klein, middelgroot of groot is.De algemene groepsvrijstelling geldt voor de navolgende categorieën:
  • Regionale steun
  • Kmo-steun
  • Steun om kmo’s toegang tot financiering te geven
  • Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
  • Opleidingssteun
  • Steun ten behoeve van kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap
  • Steun voor milieubescherming
  • Steun tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen
  • Sociale vervoerssteun ten behoeve van bewoners van afgelegen gebieden
  • Steun voor breedbandinfrastructuur
  • Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed
  • Steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur
  • Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen
  • regionale luchthavens
  • havens
 • Besluit van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106 lid 2 VWEU op staatssteun in de vorm van compensatie verleend voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang (DAEB).

Met ingang van 1 juli 2016 geldt er ten aanzien van bepaalde vrijgestelde steunmaatregelen een speciale transparantieverplichting voor de lidstaten. Een steunmaatregel die een bepaalde omvang overschrijdt moet op een nationale of regionale staatssteunwebsite worden gepubliceerd. [Competition Policy Brief – State aid transparency: Why? What? When? Where? How?]

De Europese Commissie heeft een geconsolideerde website opgezet waar per lidstaat (in sommige gevallen per deelstaat respectievelijk regio van een lidstaat) naar steunmaatregelen kan worden gezocht. De Europese Commissie is doende een EU wijde zoekfunctie te ontwikkelen.

Verder lezen: