BESTAANDE STEUN

Bestaande steun is:

  • goedgekeurde steun;
  • steun die reeds bestond voor de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag;
  • steun zonder formele goedkeuring maar waarvan de Commissie haar beslissingstijd heeft overschreden;
  • verjaarde steun (de verjaringstermijn bedraagt 10 jaar);
  • maatregelen die steun zijn geworden niet door wijzigingen van de maatregel zelf, maar door wijzigingen van het Europees beleid.

[Artikel 1 sub b Verordening 2015/1589]

Wijzigingen van bestaande steun die gevolgen hebben voor de beoordeling van de verenigbaarheid worden aangemerkt als “nieuwe steun” en moeten de volledige aanmeldingsprocedure doorlopen. In een beperkt aantal gevallen kan echter gebruik worden gemaakt van een vereenvoudigde aanmelding:

  1. een verhoging van de voor een goedgekeurde steunregeling voorziene middelen met meer dan 20%;
  2. een verlenging van een bestaande goedgekeurde steunregeling voor een periode van max. 6 jaar (evt. met een verhoging van middelen);
  3. een aanscherping van de criteria voor de toepassing van een goedgekeurde regeling, een verlaging van de steunintensiteit of van de in aanmerking komende uitgaven.

[Artikel 1 sub c Verordening 2015/1589 en Artikel 4 lid 2 Verordening 794/2004]

Voorbeelden van bestaande steun:

Verder lezen: